Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci, które od początku roku szkolnego w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, o ile są wolne miejsca.

Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat

Rodzice dziecka pięcioletniego są obowiązani do:

  1. zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
  2. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Dyrektor przedszkola obowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przedszkole Nr 432 w Warszawie:

  1. jest przedszkolem publicznym, gdyż dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  2. pełni funkcję wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą;
  3. prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje;
  5. realizuje programy wychowania przedszkolnego, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz. U. 2009 Nr 4, poz. 17)
  6. zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Szczegółowe cele i zadania określa statut Przedszkola.

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-09-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 60