Guziki

Tryb działania

Dyrektor

Kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz. Prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnej, w pozostałych sprawach dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna

Jest kolegialnym organem Przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej dostępny jest w menu podmiotowym.

Rada Rodziców

Może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców dostępny jest w menu podmiotowym.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-09-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 58