Guziki

Organizacja

Szczegółową organizację nauczania, wychowania, i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, w oparciu o „Zasady organizacji roku szkolnego oraz standard organizacyjny dla przedszkola” określone przez Wydział Przedszkoli, Szkół i Opieki Psychologiczno-Pedagogicznej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

  1. Liczbę oddziałów
  2. Liczbę dzieci w oddziałach
  3. Czas pracy poszczególnych oddziałów
  4. Liczbę godzin pedagogicznych
  5. Liczbę etatów i kwalifikacje nauczycieli
  6. Etaty pracowników obsługi
  7. Czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym

Organizację dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez dyrektora i Radę Pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Szczegółowy Rozkład Dnia oraz inne dane organizacyjne zawarte są w Statucie Przedszkola.

Organami Przedszkola nr 432 są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Logopeda – Anna Dziubińska


Psycholog – Katarzyna Miśków

Pon. 08:00 – 11:00

Śr. 08:00 – 11:00

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-09-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 167